Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Cyfrowe Gminy
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w gminie Kańczuga.

 

ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA W GMINIE KAŃCZUGA

1. Dlaczego mieszkańcy mają wystawiać pojemniki przed posesję?

Obowiązek taki został określony w § 8 ust. 5 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kańczuga. „Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów w miejscu umożliwiającym swobodny do nich dojazd i dostęp pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady."

Umożliwienie przedsiębiorcy sprawnego odbioru odpadów ma wpływ na czas realizacji usługi, a tym samym na koszty tej usługi i finalnie na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Co zrobić z odpadami zebranymi selektywnie w większej ilości?

Należy je odwieźć do PSZOK-u w Siedleczce lub Krzeczowicach albo w Pantalowicach w zależności od rodzaju odpadu. Przyjęcie takich odpadów następuje nieodpłatnie, w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3. Czemu ma służyć nowa ustawa?
Cel wymogów nałożonych przez UE jest prosty: odzyskać surowce wtórne, aby chronić zasoby naturalne.
Zgodnie z ustawą gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.:
1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznychi szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo;
2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.
Ponadto gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:
1) do dnia 16 lipca 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
2) do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania
- w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Gmina, która nie wykonuje obowiązków, o których mowa powyżej podlega karze pieniężnej obliczonej odrębnie dla wymaganego poziomu:
1) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami;
2) ograniczenia odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

4. Co oznacza selektywna zbiórka odpadów komunalnych?
Selektywna zbiórka oznacza zbieranie poszczególnych rodzajów odpadów:
- na terenie nieruchomości w pojemnikach (lub workach): papier, tworzywa sztuczne, szkło, metale, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,
- w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady zielone (jeżeli zaistnieje taka potrzeba poza harmonogramem wywozu z nieruchomości).
5. Czy segregując odpady będę płacił mniej?
Tak, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje rady gmin do określenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
Rada Miejska w Kańczudze uchwaliła stawki opłat (od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość):
- 4,8000 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 10,50 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne będą zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.

6. Co się stanie, jeżeli ktoś zadeklarował, że będzie segregował odpady, a ich nie segreguje?
Wójt w drodze decyzji podwyższy opłatę. Informacja o nierzetelnym segregowaniu będzie przekazywana przez przedsiębiorcę odbierającego odpady bezpośrednio do Urzędu Gminy.

7. Co robić w sytuacji, gdy została złożona deklaracja, a np. urodzi się dziecko lub umrze osoba zamieszkująca daną nieruchomość?
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty (np. zmiany liczby osób zamieszkałych) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

8. Na co zostaną przeznaczone pieniądze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach opłaty mają pokryć wszystkie koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Zaliczają się do nich koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu.

9. Czy stawka opłaty może być zmieniona w trakcie roku?
Opłata nie jest podatkiem, więc jeśli wpływy z opłat nie pokrywają kosztów systemu gospodarowania odpadami, to rada gminy może zmienić stawkę opłaty.

10. Czy trzeba dokładnie myć selektywnie zbierane opakowania i usuwać z nich etykiety?
Dokładne mycie opakowań nie jest konieczne. Istotnym jest, aby opakowania nie zawierały
znacznych pozostałości ich zawartości. Etykiet z opakowań nie trzeba usuwać.

 

BIP
ePUAP
Portal mapowy

czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI