Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Dodatki mieszkaniowe

 

 

DODATKI MIESZKANIOWE

 

Zasady i tryb przyznawania dodatków mieszkaniowych reguluje ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U 71 poz.734 z późn. zmianami).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. 2001 nr 156 poz. 1817 z późn. zmianami )
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się w drodze decyzji administracyjnej na okres sześciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku

Aby ubiegać się o dodatek mieszkaniowy należy przedłożyć stosowne dokumenty do dnia 13 – go każdego miesiąca tzn.
1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (w którym należy poświadczyć wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem zajmowanego lokalu mieszkalnego)
2. deklarację o wysokości dochodów za okres pełnych trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku

Kogo dotyczy pomoc:
Dodatek mieszkaniowy nie ma charakteru uznaniowego, lecz przyznawany jest według zasad ściśle określonych przepisami prawa i przysługuje:
- osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, tzn.
- najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych,
- członkom spółdzielni mieszkaniowych zamieszkującym na podstawie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego,
- osobom zajmującym lokale mieszkalne w budynkach stanowiących ich własność właścicielom lokali mieszkalnych,
- innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem - osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

Kryteria i warunki udzielenia pomocy:

Jeżeli średni miesięczny dochód brutto na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 125% tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym, obowiązującej w dniu złożenia wniosku, (najniższa emerytura wynosi 799,18 zł) wnioskodawca nie traci uprawnień do dodatku mieszkaniowego, jeżeli przekroczenie dochodu nie jest wyższe od kwoty przyznanego dodatku mieszkaniowego.

Osoby zajmujące lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej nie przekraczającej normatywnej powierzchni o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.
Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) uprawniająca do korzystania z dodatku mieszkaniowego w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
• 35 m2 - dla 1 osoby,
• 40 m2 - dla 2 osób,
• 45 m2 - dla 3 osób,
• 55 m2 - dla 4 osób,
• 65 m2 - dla 5 osób,
• 70 m2 - dla 6 osób, w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2. Wskazanie o uprawnieniu do oddzielnego pokoju orzekają powiatowe zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego ( potwierdzony przez zarządcę budynku)
2. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (do wglądu) np.
- umowa najmu
- akt notarialny
- umowa użyczenia itp.
3. Wydatkami są:
-czynsz,
-opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej,
-zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną,
-odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego,
-opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych,
-wydatek stanowiący podstawę obliczenia ryczałtu na zakup opału
4. Zaświadczenia o dochodach (oryginał) – z 3 ostatnich miesięcy, poprzedzających miesiąc, w którym składany jest wniosek, np.
- zaświadczenia o dochodach z miejsca pracy, umów zleceń, lub dzieło (po odliczeniu kosztów uzyskania przychodu, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenia chorobowe),
- odcinki renty, emerytury lub zaświadczenie z ZUS o wysokości pobranych świadczeń brutto,
- zaświadczenia o wysokości pobranych wszelkich świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych,
- zaświadczenie z uczelni o wysokości pobranego stypendium naukowego, socjalnego lub innych świadczeń (dotyczy osób uczących się),
- zaświadczenie o wysokości pobranego zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego lub wynagrodzenia za staż (dotyczy osób pobierających takie świadczenie) brutto
- zaświadczenie o wysokości dochodu z gospodarstwa rolnego – (z danej gminy, gdzie znajduje się pole)
5. Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy (oryginał) – dotyczy osób bezrobotnych - potwierdzające rejestrację - dotyczy osób bez prawa do zasiłku z adnotacją o opłacaniu składki zdrowotnej Osoby te zobowiązane są osobiście złożyć oświadczenie na temat źródła utrzymania.
6. W przypadku osób rozwiedzionych, żyjących w separacji lub takich, które podały współmałżonka o wypłatę świadczeń alimentacyjnych:
- wyrok sądu dot. rozwodu lub separacji lub jego odpis (oryginał),
- wyrok sądu dot. zasądzonych świadczeń alimentacyjnych lub jego odpis (oryginał),
- zaświadczenie od komornika dot. skuteczności ściągania świadczeń alimentacyjnych (oryginał)

Tryb załatwienia sprawy:
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6-ciu miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.
Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

Jeżeli lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację doprowadzającą energię cieplną do celów ogrzewania, instalację ciepłej wody lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła znajdującego się poza lokalem mieszkalnym, wnioskodawcy przysługuje ryczałt na zakup opału.

Dodatek mieszkaniowy wypłaca się w terminie do dnia 10 każdego miesiąca z góry zarządcy domu lub osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny, a osobie będącej właścicielem domu jednorodzinnego dodatek mieszkaniowy wypłaca się w całości do rąk wnioskodawcy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Druki wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego wydawane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze, ul. Słowackiego 12,  pokój Nr 6, oraz udzielane są wszelkie informacje dotyczące ich wypełnienia. Druki do pobrania:

- Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego

- Oświadczenie

- Oświadczenie o stanie majątkowym

- Deklaracja o wysokości dochodów

- Zaświadczenie o dochodach

- Wywiad środowiskowy u wnioskodawcy

 

BIP
ePUAP
Portal mapowy

piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI