Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Statut

 

 

Statut

Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kańczudze

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz.1591 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz.U.z 2009r Nr.175, poz.1362 z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U z 2011r.Nr. 149, poz 887 z póżn. zm.)

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U z 2005 r.Nr. 180, poz 1493 z późn. zm.)

5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. z 2001r. Nr. 139, poz 734 z późn. zm.)

6. Zarządzenie Nr.4/90 Naczelnika Miasta i Gminy Kańczuga z dnia 30 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko-Gminnego Zespołu Pomocy Społecznej w Kańczudze

7. Niniejszego Statutu

 

§ 2

 

1. Siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest budynek Urzędu Miasta i Gminy Kańczuga

2. Obszar działalności Ośrodka obejmuje teren Miasta i Gminy Kańczuga

3. Ośrodek jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy

4. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Kańczuga,działającą w formie jednostki budżetowej

 

 

Rozdział II

Cele i zadania Ośrodka

§ 3

1. Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości

2. Wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka

3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

§ 4

1. Zadania „Ośrodka" polegają w szczególności na:

1) przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawą świadczeń;
2) pracy socjalnej;
3) prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej:
4) analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
5) realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;
6) rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb, 

2. Do zadań o charakterze obowiązkowym Ośrodka z zakresu zadań własnych, należą:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie oceny zasobów pomocy społecznej i demograficznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) praca socjalna;

9) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
10) prowadzenie i zapewnienie miejsc w placówkach opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

11) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

12) dożywianie dzieci;

13) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

14) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

15) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia pom zwolnieniu z zakładu karnego,
16) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej Wojewodzie również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;

17) utrzymanie ośrodka, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.


3. Do zadań własnych Ośrodka należą:


1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji 
o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego 
i o szkoleniach,

4. Dodatkowo do zadań „Ośrodka" należą:

1) współdziałanie z prowadzącymi działalność społeczną organizacjami społecznymi, organizacjami pożytku publicznego, kościołami, związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji określonych zadań z zakresu

pomocy społecznej

2) współpraca z organami samorządu terytorialnego, jednostkami organizacyjnymi gminy 
i administracji rządowej, jednostkami opieki zdrowotnej, ZUS, KRUS, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowymi Urzędami Pracy, Poradnią Zdrowia Psychicznego, policją, prokuraturą, sądami, placówkami oświatowymi i wychowawczymi, Miejsko-Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innymi instytucjami mającymi na celu zadania z zakresu pomocy społecznej;

3) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań własnych tych jednostek, zleconych Ośrodkowi, wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

§ 5.


Do zadań zleconych „Ośrodka" z zakresu administracji rządowej należą:


1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art.5a.

 

§ 6.


Inne zadania gminy realizowane przez Ośrodek:

1) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych, 
2) organizowanie sprawnie działającego systemu rodzinnej pieczy zastępczej działającej na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, w zakresie realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego zleconych Ośrodkowi.

§ 7.


Ośrodek realizuje swoje zadania z organami administracji rządowej i samorządowej współpracując na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Rozdział III.

Organizacja Ośrodka.

§ 8


1. Ośrodkiem kieruje kierownik, który ponosi odpowiedzialność za całokształt jego działalności 
i reprezentuje Ośrodek na zewnątrz.

2. Kierownika zatrudnia Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga.

3. Kierownik organizuje pracę, podejmuje decyzje w sprawach kadrowych i merytorycznych należących do zadań „Ośrodka" oraz odpowiada za politykę społeczną na obszarze gminy.

4. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga udziela kierownikowi Ośrodka upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 może być także udzielone innej osobie na wniosek kierownika Ośrodka.

5. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga udziela kierownikowi Ośrodka pełnomocnictwa do prowadzenia całokształtu spraw związanych z zarządem powierzonych Ośrodkowi zasobów komunalnych oraz dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz Ośrodka przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz organami administracji ogólnej i samorządowej.

6. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków dla kierownika Ośrodka ustala Burmistrz Miasta 
i Gminy Kańczuga

7. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków pracowników Ośrodka ustala kierownik.§ 9


1. W ramach „Ośrodka" tworzy się następujące stanowiska pracy:
- kierownik Ośrodka
- księgowy
- pracownicy socjalni
2. Kierownik Ośrodka może w miarę potrzeb tworzyć inne stanowiska pracy nie wymienione w punkcie 1.§ 10


Zadania i organizację wewnętrzną określa regulamin organizacyjny, który ustala kierownik Ośrodka.

§ 11

Szczegółowe zasady dotyczące praw i obowiązków pracowników określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. ( Dz.U.z 2009r, Nr.50, poz.398 z póż. zm.) w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

 

Rozdział IV

Postanowienia Końcowe

§ 12

1. Ośrodek używa pieczątki o treści: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kańczudze

2. Zmiany w niniejszym Statucie dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania

 

 

BIP
ePUAP
Portal mapowy

piątek, 21 lipca 2017
202 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Danieli, Wawrzyńca, Wiktora

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI