Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Cyfrowe Gminy
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Stypendia szkolne

 

STYPENDIUM SZKOLNE I ZASIŁEK SZKOLNY

na rok szkolny 2017/2018

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WNIOSKI NA STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY SKŁADAĆ W TERMINIE:

od 1września do 15 września 2017 r. Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kańczudze, ul. Słowackiego 12 pok. 2

 

Wyjątkiem są słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, którzy wniosek składają do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 ze zm./,
2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U z 2017r. poz.1257/
• Uchwała Nr XVII/194/2016 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 16 września 2016r.w sprawie: ustalenia Regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Kańczuga

 

Kto może złożyć wniosek?
• rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
• pełnoletni uczeń,
• dyrektor szkoły,
• stypendium szkolne może być także przyznane z urzędu.
(Rodzice, opiekunowie prawni uczniów pełnoletnich powinni do wniosku dołączać upoważnienie podpisane przez pełnoletniego ucznia).

Pomoc materialna – stypendia szkolne i zasiłki szkolne, przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Kańczuga, uczęszczającym do:

  1. szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych (...) - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
  2. publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
  3. szkół niepublicznych nie posiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna przysługuje uczniom (słuchaczom i wychowankom), jeżeli uczęszczają do szkoły (kolegium lub ośrodka). Skreślenie z listy uczniów powoduje utratę świadczenia.

Szkołami, do których uczęszczanie daje prawo ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej dla uczniów, są:

- szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne bez względu na typ, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty. Mogą to być szkoły każdego rodzaju, zarówno dla młodzieży jak i dla dorosłych, dzienne, wieczorowe i zaoczne. Świadczenia przysługują też uczniom dwuletniego studium, są to bowiem szkoły umożliwiające uzyskanie dyplomu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

Świadczenia nie przysługują natomiast dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne, ani dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej, czyli w tzw. zerówkach – nie są bowiem uczniami szkół. Ponadto stypendia szkolne nie obejmują też studentów szkół wyższych i licencjackich.

Zmiana miejsca zamieszkania poza teren Miasta i Gminy Kańczuga, powoduje cofnięcie prawa do świadczenia (stypendium, zasiłku), jednakże można się o nie ubiegać w gminie właściwej dla nowego miejsca zamieszkania

STYPENDIUM SZKOLNE:

może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Prawo do otrzymania stypendium szkolnego przysługuje uczniowi spełniającemu następujące kryteria dochodowe:

1. miesięczny dochód netto na osobę w rodzinie - nie przekracza kwoty 514,00 zł

2. miesięczny dochód netto osoby samotnie gospodarującej - nie przekracza kwoty 634,00 zł

zgodnie z ( art. 8 ust. 3 -13 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz. U. z 2016 poz. 930 z późniejszymi zmianami).

 

ZASIŁEK SZKOLNY:

może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

O zasiłek należy ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku..

Wniosek o przyznanie stypendium lub zasiłku szkolnego może złożyć:

  1. rodzic lub prawny opiekun ucznia,
  2. pełnoletni uczeń,
  3. dyrektor szkoły lub kolegium.

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego jest wydawana na podstawie dokumentacji:

1. wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku do MGOPS,

2. zaświadczenia o wysokości dochodów netto (członków rodziny) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu ( w tym miesiącu) z miesiąca, w którym wniosek został złożony tj.:

  1. zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto,
  2. zaświadczenie lub decyzja MGOPS o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, dodatek mieszkaniowy). Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych (jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów) wypłacanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
  3. alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika lub decyzja UMiG Kańczuga z funduszu alimentacyjnego),

d. odcinek renty lub emerytury

3. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku),

4. oświadczenia o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu osób nie zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

5. zaświadczenie z gminy o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych,

6. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagane jest zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o osiągniętym dochodzie oraz formie opodatkowania

7. dowody opłacania składki: KRUS/ZUS

8. ksero legitymacji ucznia/ zaświadczenie ze szkoły potwierdzające odbywanie nauki w roku szkolnym 2017/20178w danej szkole,

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę, zamieszkałego na terenie miasta i gminy Kańczuga), za poniesione koszty na cele edukacyjne.

 


 

 

WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO

 W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 OBEJMUJĄ:

 

1.Podręczniki, zeszyty, słowniki, encyklopedie, atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne;
2.Tornister/plecak szkolny/ (max 1 sztuka na rok szkolny na dziecko);

3. Ubiór sportowy:

a. spodenki i koszulka gimnastyczna (max 1 sztuka na dziecko na semestr); 

b. dresy kompletne lub spodnie i bluza sportowa (max 1 para na dziecko na semestr);

c. obuwie sportowe/ trampki (max 1 para na dziecko na semestr); 

  1. zakup artykułów szkolnych (np. zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator, tornister, plecak szkolny, torba sportowa, itp.);

5. zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę);

6. zakup przyborów do nauki zawodu lub odbycia praktyk niezbędnych w procesie edukacji / wymagane potwierdzenie przez szkołę/;

7.zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (np. sportowe, muzyczne, językowe, kółka tematyczne)– wymagane zaświadczenie potwierdzające udział ucznia w w/w zajęciach wystawione przez organizatora zajęć;

8.zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się w sposób oczywisty i bezpośredni z udziałem w treningach w klubie sportowym, a przynależność do tego klubu jest potwierdzona właściwym zaświadczeniem (np. rower dla ucznia trenującego kolarstwo);

9. zakup określonego sprzętu muzycznego (po dołączeniu zaświadczenia ze szkoły muzycznej, potwierdzającego uczęszczanie ucznia na zajęcia;

10.wyjazd na „zieloną szkołę”, wycieczki o charakterze edukacyjnym organizowane przez szkołę (wymagane pisemne oświadczenie wystawione przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia bądź kopia zbiorczej faktury z określeniem kosztu jaki poniósł uczeń potwierdzona przez szkołę);

11.zakup tabletu, komputera (stacjonarny, laptop, notebook), pendrive, programów edukacyjnych, oprogramowania, części do komputera (np. monitor, drukarka, urządzenie wielofunkcyjne, myszka, klawiatura, listwa, również papier do drukarki, tusz/toner, inne niezbędne do właściwego wykorzystania sprzętu komputerowego), naprawa i montaż sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych;

12.zakup biurka do nauki, krzesła oraz lampki na biurko,;

13.inne wydatki nie wymienione powyżej, niezbędne w procesie edukacyjnym ucznia– uzgodnione i zaakceptowane przez organ realizujący stypendia szkolne.

  

UWAGA!

faktury i rachunki powinny być imienne, wystawione na rodzica lub pełnoletniego ucznia przyjmowane będą wyłącznie oryginały faktur i rachunków, ważne aby na wystawionej fakturze lub rachunku, np. na spodnie i obuwie, artykuł w nazwie miał adnotację „sportowe” lub „szkolne”(w przypadku niepełnej nazwy towaru wymagana jest odręczna adnotacja sprzedawcy z pieczątką sklepu i imienną pieczątką sprzedawcy – o ile posiada – oraz jego czytelnym podpisem na odwrocie faktury), odbierając fakturę lub rachunek należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisanie faktury w tym na nazwisko, adres zamieszkania, datę sprzedaży oraz nazwę zakupionego artykułu

 


 

Wniosek o stypendium szkolne

Oświadczenie o pozostawaniu bez pracy

Upoważnienie

 

 

BIP
ePUAP
Portal mapowy

czwartek, 24 sierpnia 2017
236 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Bartosza, Jerzego, Maliny

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI