Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Dziennik ustaw
Monitor Polski
Dziennik Wojewódzki
Prawo miejscowe
Podsystem KW
Ekoportal
Rodzina 500 plus
Z tradycją w nowoczesność
ceidg
mikroporady
sportowapolska
Innowacyjne Podkarpackie

Opis działalności

 

Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza powołana została mocą uchwały Rady Miejskiej w Kańczudze na potrzeby dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią, szczególnie z problemem alkoholowym. Środki finansowe pochodzą w całości ze środków jakimi dysponuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pozyskiwane są one z koncesji na sprzedaż alkoholu w Kańczudze. Organem prowadzącym świetlicę jest Zarząd Miasta. Stanowi ona jednostkę budżetową gminy.

Celem działania świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenie warunków do nauki własnej i pomocy w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz łagodzenie niedostatków wychowawczych w rodzinie, zapobieganie sieroctwu, niedostosowaniu społecznemu wychowanków we współpracy z ich rodzinami, instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci, jak również przez pracę pedagogiczną z ich rodzicami oraz eliminowanie zaburzeń zachowania.

Świetlica zapewnia wychowankom opiekę po zajęciach szkolnych i pomoc w organizowaniu czasu wolnego, pomoc w odrabianiu lekcji i nauce własnej, udział w zajęciach specjalistycznych zgodnych z rzeczywistymi potrzebami, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. Udziela także pomocy rodzicom w opanowaniu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz działa na rzecz podtrzymywania więzi emocjonalnych w rodzinie i wzmacniania poczucia odpowiedzialności za dziecko. Koordynuje oddziaływania pedagogiczne na rzecz rozwoju osobowości dziecka i wdraża do zasad współżycia społecznego.

Placówka utrzymuje stały kontakt z rodzicami i innymi członkami rodziny, właściwymi instytucjami i osobami działającymi na rzecz dzieci w celu umożliwienia wychowankom właściwie prowadzonej opieki rodzinnej i przejęcia w pełni przez rodziców, bądź opiekunów zadań wobec wychowanków okresowo przez świetlicę uzupełnianych. Do instytucji tych należą szkoły, ośrodek pomocy społecznej, sąd rodzinny, policja, poradnia psychologiczno - pedagogiczna.

Placówka zlokalizowana jest w budynku ZEAS w Kańczudze, gdzie dysponuje dwoma pomieszczeniami na parterze:

  • jedna sala zajęć
  • gabinet pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów narkomanii

Do świetlicy przyjmuje się wychowanków na ich prośbę (za zgodą rodziców), na prośbę rodziców, na wniosek pedagoga szkolnego, które stwierdzą potrzebę udzielania pomocy dziecku przez świetlicę (za zgodą rodziców). Wychowankami są dzieci z terenu Miasta i Gminy Kańczuga za zgodą organu prowadzącego. Placówka przyjmuje dzieci i młodzież szkolną (ze szkół podstawowych i gimnazjów) oraz w uzasadnionych przypadkach dzieci poniżej 7. roku życia. Praca z wychowankiem i rodziną opiera się na zasadzie dobrowolności.

Wychowankowie są współgospodarzami świetlicy. Mają prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, opieki wychowawczej, poszanowania godności osobistej, ochrony przed przemocą psychiczną i fizyczną. Zobowiązani są do współpracy w procesie wychowania i terapii, przestrzegania zasad kultury współżycia, pomagania słabszym, dbałości o wspólne dobro, ład i porządek, uczestnictwa w zajęciach samoobsługowych. Uczą się ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie. Wychowankowie muszą realizować obowiązek szkolny.

Prawa i obowiązki wychowanków formułowane są na podstawie regulaminu placówki w formie kontraktu. Kary i nagrody nie mogą naruszać nietykalności osobistej wychowanka.

Podstawową jednostką organizacyjną świetlicy jest grupa wychowawcza.

Placówka jest czynna codziennie, w tym także w dni wolne od nauki, z wyjątkiem niedziel i świąt, 6 godzin dziennie, przy czym w dni powszednie w godzinach popołudniowych.

W sobotę rozkład dnia jest nieco zmodyfikowany, uzależniony od bieżącej potrzeby, np. wycieczki.

Poza zajęciami odbywającymi się codziennie w świetlicy odbywają się również zajęcia okresowe. Zasadniczo jednak dąży się do maksymalnego zacieśniania kontaktu dziecka z wychowawcą. Wychowawca dokonuje diagnozy potrzeb i problemów wychowanka w podstawowych obszarach jego funkcjonowania: ja -ja, ja - zadanie, ja - rówieśnicy, ja -dorośli. Jeden dzień w tygodniu poświęca każdej grupie pedagog świetlicy, organizując zajęcia indywidualne z dziećmi i zespołowe wspólnie z wychowawcą. W piątki odbywają się zajęcia sportowe. Rodzice zawsze mogą uzyskać informację o dziecku i pomoc doraźną, ale w czwartek i piątek koncentruje się wysiłek opiekuńczo-wychowawczy placówki i rodzice mogą uzyskać wszechstronną pomoc.

W każdy poniedziałek o 17.00 odbywa się dyżur pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i problemów narkomanii.

Planując pracę świetlicy należy zwrócić uwagę na stałość wszystkich elementów. Im mniej zachodzi zmian w ciągu roku, tym lepiej dla wychowanków. Stabilność jest dla nich szczególnie ważna ze względu na zwykle rozchwiane środowisko rodzinne.

Dzieci z naszej świetlicy doświadczają wielu napięć, lęków, charakteryzuje je brak poczucia bezpieczeństwa. Powodem są urazowe sytuacje w domu rodzinnym. Dziecko żyje w stałym pogotowiu emocjonalnym z dyrektywą: „Nie mów. Nie ufaj. Nie odczuwaj". Wypracowuje strategie obronne, które pozwalają mu przetrwać w zaburzonym środowisku i stosuje je także w szkole. 

Wychowawcy starają się utrzymywać częste kontakty z rodzicami, by poznać relacje rodzinne i zorientować się co do urazów związanych z doświadczeniem w domu rodzinnym oraz pomagać w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych. W minionym roku do świetlicy uczęszczało 160 dzieci: w Kańczudze  50, w Siedleczce 35, w Lipniku 35, w Łopuszce Wielkiej 40.

Głównym problemem jest takie zorganizowanie zadań, by intensywniej oddziaływać na środowisko rodzinne dziecka. Zapewnić mogłoby mu to samorealizację w jego naturalnym środowisku - w rodzinie. To ona oddziaływuje na dziecko najsilniej, ponieważ kształtuje wzorce zachowań i utrwala nawyki. 

Odrębny problem stanowią finanse świetlicy. Środki finansowe są skromne, ale wystarczające w podstawowym zakresie potrzeb. 

Z myślą o systemowej pomocy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych został zorganizowany panel edukacyjny na temat „Zaburzenia wychowawcze XXI wieku", w której wzięli udział przedstawiciele władz gminy, pan Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga, pani sekretarz, pedagodzy szkolni, przedstawiciele Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pracownicy Świetlic profilaktyczno - wychowawczych, nauczyciele i rodzice. 

 

 

BIP
ePUAP
Portal mapowy

piątek, 23 czerwca 2017
174 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
imieniny
Albina, Wandy, Zenona

ISO
Galerie zdjęć
Plan miasta Kańczuga
Mapa dojazdu
Panoramy
Pies czeka na człowieka
PR
Policja
PSEAP
Podkarpacki portal pracy
Urząd Pracy
Krus
Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze, ul M. Konopnickiej 2, 37-220 Kańczuga, pow. przeworski, woj. podkarpackie
tel.: 166423142, fax: 166426630, email: sekretariat@kanczuga.pl, http://www.kanczuga.pl
NIP: 794-10-01-225, Regon: 000528267
Nr rachunku bankowego: BANK SPÓŁDZIELCZY W JAROSŁAWIU FILIA W KAŃCZUDZE 52 9096 0004 2004 0041 6713 0001
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI